Rodo

 

Klauzula informacyjna

 

        Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Modzelewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRENER ŁUKASZ MODZELEWSKI z siedzibą w Białymstoku zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem świadczenia przez Administratora usług w ramach portalu www.truebodybuilding.pl, a w szczególności:
  1. rejestracji konta Użytkownika,
  2. zakupu abonamentów przez Użytkowników pozwalających na korzystania z pełnej wersji Serwisu oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających ze świadczenia niniejszych usług;
  3. publikowania przez Użytkownika komentarzy dotyczących artykułów publikowanych w Serwisie,
  4. powiadomienia e-mailem o udogodnieniach dla Użytkownika i wsparciu technicznym,
  5. wymiany korespondencji i odpowiedzi na zapytania Użytkowników,
  6. do zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez Administratora nie dłużej niż wymagany dla realizacji celu dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np.:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła,
  3. w przypadku rejestracji konta Użytkownika do momentu usunięcia konta przez Użytkownika.
 4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych Państw danych innym osobom lub instytucjom trzecim. Celem prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Administratora, informuję, że Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim tj.: firmie obsługującej transakcje płatnicze, firmie świadczącej usługi księgowe oraz innym firmom świadczącym usługi dla Administratora i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Powierzone dane osobowe będą wykorzystywane w celu w jakim zostały zebrane. Każde przekazanie danych osobowych będzie realizowane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub innych instrumentów prawnych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać innych tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. str. 2 9.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.